Közérdekű adatok

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

I. Szervezeti, személyzeti adatok


1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus elérhetősége, honlapja
 2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése, szervezeti egységei (szervezeti struktúra)
 3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

2. A felügyelt költségvetési szervek

 1. A közfeladatot ellátó költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek neve, székhelye, elérhetősége

3. Gazdálkodó szervezetek

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, az alapítványok kezelő szerve, tagjainak felsorolása
 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség, kiadó neve, elérhetősége, főszerkesztőjének neve
 4. A felettes, illetve felügyeleti szerv, a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv neve, székhelye, elérhetősége
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, igénybevételének rendje, a közszolgáltatások díja, a kedvezmények mértéke
 6. A közfeladatot ellátó szerv által használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett nyilvántartások azonosító adatai, a gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költsége
 7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a kiadványhoz való hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége vagy a fizetendő költségtérítés
 8. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
 9. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

4. Közalapítványok

5. Lapok

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos szövege
 2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és leírása

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Önkormányzati hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv neve, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, a benyújtásra szolgáló postacím, ügyfélfogadási idő, benyújtásra nyitva álló határidő, formanyomtatványok listája.: 

 1. Települési támogatás
 2. Lakhatási támogatás
 3. Étkeztetés

Államigazgatási hatósági ügyekben hatáskörrel rendelkező szerv neve, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása, eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, a benyújtásra szolgáló postacím, ügyfélfogadási idő, benyújtásra nyitva álló határidő, formanyomtatványok listája

3. Közszolgáltatások

4. A szerv nyilvántartásai

5. Nyilvános kiadványok

6. Döntéshozatal, ülések

 1. A Képviselőtestület döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, a döntéshozatal eljárási szabályai, az ülések helye, az ülések látogathatóságának rendje
 2. A Képviselőtestület tervezett üléseinek ideje

7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 1. A Képviselőtestület döntései, a szavazás nyilvános adatai
 2. A Képviselőtestület nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések

8. Pályázatok

9. Közérdekű adatok igénylése

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az igények tekintetében illetékes szervezet neve, elérhetősége
 2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adatai, az adatok felhasználására vonatkozó általános szerződési feltételek, az adatok hasznosítására irányuló szerződések listája

10. Közzétételi listák

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai
 3. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 4. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

2. Költségvetések, beszámolók

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
 2. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról készített beszámolói

3. Működési adatok

 1. A közfeladatot ellátó szervnél a foglalkoztatottak létszámára, juttatásaira vonatkozó adatok, a vezető tisztségviselők illetménye, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatás célja, összege, a támogatásból megvalósított program megvalósításának helye
 3. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – külön jogszabályban meghatározott értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződés értéke, időtartama
 4. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, a pályázat eredményei)
 5. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, érdekképviselet, kulturális, szociális, sporttevékenységet segítő szervezet, alapítvány által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei